Opintotarjonta

JOHTAMINEN – perusopinnot 25 op (UEF)

Aika

1.8.2021-31.12.2022

Koulutuksen yhteyshenkilö

Koulutussuunnittelu:
Pekka Vaarala
040 1488 592
pekka@kainula.fi

Opinto-ohjaus:
Mira Huotari
040 1488 591
mira@kainula.fi

Ilmoittautumiset

31.10.2021

Ilmoittautuminen on päättynyt. 

Paikka

Oppimiskeskus Kainula
Kainuun kesäyliopisto
Linnankatu 6 B, 4.krs
87100 Kajaani

Suoritustapa

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

Sisältö

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

– Kaikille pakollinen opintojakso:
Johtamisen perusteet 6 op

– Lisäksi valitaan vähintään 19 op seuraavista:
International Business 6 op
Muutoksen johtaminen 6 op
Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op
Strategic Management 6 op
Strateginen vähittäiskaupan johtaminen 6 op
Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus 6 op
Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op
Jokin muu johtamisen opintojakso, suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa

Johtamisen perusteet 6 op

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– osaa eritellä johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteitä, johtamisen perusteorioita ja perustehtäviä sekä näiden yhteyksiä uudistuvaan liiketoimintaan;
– ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti muuttuvassa palvelutaloudessa;
– osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä;
– osaa soveltaa keskeistä käsitteistöä ja oppimaansa teoriaa kriittisesti käytännön esimiesja johtamistilanteissa.

Sisältö:
Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja –mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

Suoritus:
Itsenäinen työskentely, oppimispäiväkirja ja verkkotentti

International Business 6 op

Learning outcomes -knowledge related:
Student will be able to:
– define the main concepts of international business;
– understand the complexity and dynamic nature of international business;
– develop an overview about main actors, economic and political forces of international business;
– understand the underlying rationales of the impact of international environment on business activities;
– identify and classify the major risks and opportunities of global marketplace.

Learning outcomes – skills related:
Student will be able to:
– interpret the trends and realities of global business environment in relation to business planning;
– compare markets according to their risks and opportunities for doing business.

Content:
Key concepts of international business theory and practice;
– key actors of international business and principles of their operations;
– major elements of political, legal, economic environments, related risks;
– cultural dimensions and risks in the light of international business communication and relationship-building; essentials of business ethics in the international context;
– essentials of international trade, FDI and regional economic integration;
– key features of emerging markets business environment and local actors.

Teaching methods:
Individual and independent online learning, online assignments and exam

Additional information:
Language is English

Muutoksen johtaminen 6 op

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– tunnistaa muutosprosessien keskeiset tekijät, vaiheet ja kipukohdat;
– osaa määritellä muutosjohtamiskeskustelun teoreettiset juuret ja keskeiset menetelmät muutoksen toteuttamiseksi;
– osaa analysoida ja kuvata muutosjohtamisen tutkimusaluetta.

Sisältö:
Organisaatioiden muuttaminen ja kehittäminen, muutosjohtamisen lähestymistavat. Muutosjohtamisen ajankohtaiset teemat ja kysymykset.

Suoritus:
Itsenäinen työskentely, verkkotentti ja oppimistehtävä

Oman osaamisen tuotteistaminen 2 op

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– ymmärtää yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet;
– osaa arvioida omia ominaisuuksiaan, osaamistaan sekä tieto- ja taitopotentiaaliaan sekä tuntee näiden arviointiin liittyviä menetelmiä;
– osaa tunnistaa niin yrittäjän kuin palkansaajankin näkökulmista markkinoita, joilla omille vahvuuksille ja osaamiselle olisi kysyntää.

Sisältö:
– akateemiseen yrittäjyyteen liittyvät keskeiset piirteet ja tekijät;
– yrittäjyyden ja tulevaisuuden työelämävalmiuksien tarkastelu ominaisuuksien, osaamisen ja arvojen valossa;
– opiskelijan omien ominaisuuksien, arvojen, osaamisen sekä tieto- ja taitopotentiaalin arviointi erilaisten menetelmien kautta;
– tulevaisuuden työuramahdollisuuksien arviointia;
– osaamisen tuotteistaminen.

Suoritus:
Itsenäinen työskentely ja oppimistehtävät

Lisätiedot:
Opetuksen kieli suomi ja englanti

Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
– määritellä luottamuksen käsitteen ja luonteen voimavarana ja tunnistaa luottamuksen merkityksen työyhteisöissä, asiakassuhteissa ja niiden johtamisessa;
– luetella luottamuksen rakentamisen keinoja, selittää miten luottamus ja epäluottamus kehittyvät organisaatioissa ihmisten välillä ja nimetä luottamusta rikkovia tekijöitä;
– analysoida luottamuksen palauttamisen merkitystä, haasteita ja keinoja sekä kuvata palauttamisen prosessia;
– soveltaa oppimaansa analysoimalla ja reflektoimalla omakohtaisia luottamuskokemuksiaan.

Sisältö:
Opiskelija analysoi, pohtii ja reflektoi luottamusta ja sen roolia yhteistyön perustana työpaikoilla ja asiakassuhteissa. Opiskelija kehittää vuorovaikutusvalmiuksia käytännössä luottamuksen rakentamiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen työyhteisön jäsenenä ja/tai lähijohtajana.

Teoria-aines rakentuu seuraavien kysymysten pohjalle: Mitä luottamus on: luottamuksen käsite ja luonne voimavarana; Miksi luottamusta: luottamuksen merkitys, hyötyjä ja vaikutuksia johtamisessa, työpaikoilla ja työyhteisöissä (ilmapiiri, työtyytyväisyys ja tulokset); Mikä luottamusta rakentaa: syntyminen ja edellytykset, tekijöitä ja keinoja työpaikan toimijasuhteissa sekä asiakassuhteissa; Mikä luottamusta nakertaa: luottamuksen säilyttäminen ja epäluottamus, sen syntyminen; Mikä luottamusta rikkoo ja miten palautetaan: tekijöitä/tilanteita, korjaamiskeinoja ja prosessia; Esimiehen ja johdon rooli: luottamusjohtajuus taitolajina (voimavarasta taidoksi), esimies-alaissuhteen luottamus, vinkkejä työpaikoille.

Suoritus:
Verkkoluennot, oppimistehtävät ja vertaisarviointi

Strategic Management 6 op

Learning outcomes;
– describe the basic concepts, tools and foundations of strategic management;
– apply appropriate strategic management concepts and tools to business cases;
– define and apply the tools and techniques of strategic analysis;
– identify and describe the challenges and opportunities of sustainable business for entrepreneurship and innovation.

Content:
Strategy and strategic position. Competitive advantage. Analytical concepts and and tools to evaluate the strategic options. Development of strategies in organizations. Organizational structures, organizational processes and relationship management. Organization’s position in the external environment, the determinants of strategic capability, the influence of, history and culture on strategy, sustainable business.

Teaching methods:
Online assignments and independent study

Additional information:
Language is English

Strateginen vähittäiskaupan johtaminen 6 op

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– ymmärtää strategia-ajattelun kenttää ja keskeiset käsitteet;
– ymmärtää vähittäiskauppaan liittyvien keskeisten käsitteiden merkityksen sekä hahmottaa vähittäiskaupan liiketoiminta- ja konseptijohtamisen kokonaisuuden;
– tuntee strategisen johtamisen prosessin, sekä vähittäiskaupan strategiset erityispiirteet ja menestystekijät;
– tuntee operatiivisen liiketoiminnan johtamisen työvälineitä sekä ymmärtää tuloksen ja myynninjohtamisen merkityksen niin asiakkaan kuin henkilöstön näkökulmista;
– kykenee luomaan kokonaiskuvan vähittäiskaupan liiketoiminnan johtamisesta ja tuntee kaupan alan strategiset menestystekijät;
– pystyy jäsentämään strategiaprosessin ja operatiivisen johtamisen yhteyden;
– omaksuu arvoketjuajattelun ja sen merkityksen kilpailutekijänä;
– omaksuu esimiestyöhön liittyvän vastuun henkilöstön osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä;
– osaa hyödyntää tutkimustietoa ja -menetelmiä liiketoiminnassa ja kykenee soveltamaan kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä.

Kurssi antaa valmiuksia toimia vähittäiskaupan palveluksessa erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Sisältö:
Strategia-ajattelu ja vähittäiskaupan strateginen johtaminen
Vähittäiskauppaliiketoiminta ja sen tutkimus
Ketjutason strategiset valinnat ja linjaukset, konseptijohtaminen, kaupan markkinointistrategiat
Hankinta- ja logistiikkaosaaminen
Operatiivisten liiketoimintaprosessien johtaminen ja ohjaus (esim. BSC)
Asiakaskokemus ja asiakkuuksien johtaminen
Digitalisaatio, monikanavaisuus

Suoritus:
Luennot, kirjalliset harjoitustehtävät (ryhmätyönä toteutettava case-pohjainen harjoitustyö), ryhmätyön suullinen esittäminen, luentokuulustelu, Itsenäinen työskentely, kirjallisuuteen tutustuminen

Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja johtajuus 6 op 

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
kuvata henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset teoriat ja yhteydet käytäntöön;
selittää henkilöstön johtamisen kokonaisuuden ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen näkökulmasta;
tunnistaa henkilöstön johtamisen prosessit henkilöstön hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi;
soveltaa joitakin työkaluja työyhteisön vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi;
arvioida omaa kiinnostustaan henkilöstöjohtamisen tehtäviin.

Sisältö:
Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat sekä keskeiset teoriat, kansallinen konteksti.
Strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt: hankkiminen,
ylläpitäminen ja kehittäminen.
Vuorovaikutus työyhteisössä, konfliktitilanteet.

Suoritus:
Videoluennot, oppimistehtävät, omatoiminen työskentely

Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op

Tavoite – tiedolliset:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– tuntee osuustoiminnan idean ja hahmottaa siihen liittyvän ilmiökentän niin osuustoimintaorganisaatioiden, yksittäisten jäsenien kuin yhteiskunnankin näkökulmista;
– tietää, millaisia eri osuuskuntatyyppejä markkinoilla toimii;
– ymmärtää, miten osuuskunta yritysmuotona eroaa muista paremmin tunnetuista yritysmuodoista ja miksi se on jo perustehtävänsä osalta arvopohjaista liiketoimintaa;
– tunnistaa osuustoiminnallisen yrityksen erityispiirteet.

Tavoite – taidolliset:
Opiskelija:
– osaa havainnollistaa osuustoiminnallisen yritysmuodon toimintaperiaatteet ja ominaispiirteet;
– hahmottaa osuustoiminnallisten yritysten merkityksen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla;
– omaksuu valmiuksia soveltaa kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä: toimia osuuskunnan palveluksessa erilaisissa tehtävissä.

Kurssi antaa myös valmiuksia arvioida, toimiiko osuuskunta arvojensa mukaisesti. Kurssi tarjoaa valmiuksia myös osuuskuntayrittäjyyteen.

Sisältö:
Osuustoiminnan historia, arvot ja periaatteet
Osuustoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa
Osuustoiminnan vaikuttavuus Suomessa ja maailmalla
Osuuskuntatyypit: Kuluttaja-, tuottaja-, palvelu- ja uusosuustoiminta
Keskinäisyys

Suoritus:
Verkko-opinnot: videoluennot, kirjallisuus, kirjalliset tehtävät, itsenäinen työskentely

Tavoitteet

Opintojen jälkeen osaat soveltaa johtamisen peruskäsitteitä liiketoimintaan ja tunnet vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet. Voit perehtyä osuustoiminnan tai kansainvälisen liiketoiminnan näkökulmiin tai oman osaamisesi tuotteistamiseen.

Hinta

400 €

Hinta on kokonaishinta ja sisältää Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston palvelumaksuosuuden (225€) sekä Kainuun kesäyliopiston osuuden (175€).

Palvelumaksuosuus tulee maksaa opintojaksoittain opinto-oikeuden aktivoinnin yhteydessä verkkopankissa, Kainuun kesäyliopiston opintomaksuosuus laskutetaan seuraavan lukukauden alkaessa.

Peruutusehdot

Varsinainen ilmoittautumisaika on päättynyt.

Jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan 31.10.2021 saakka. Huomaa kuitenkin, että jälki-ilmoittautuminen on sitova.

Kohderyhmä

Johtamisen sivuaine sopii kaikille yritysten ja muiden organisaatioiden johtamisesta kiinnostuneille. Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä sekä yrittäjänä.

Lisätietoja

Opinnot vastaavat Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelmaa.

Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaan TÄÄLTÄ.

Kirjallisuus

Tarkista kirjallisuus opintojen verkko-oppimisympäristöstä.